W dniu 12 lipca 2019 roku w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Rzeszowie, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marii Bednarz, podpisali umowę na dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach B, D i G. Ze strony PFRON umowę podpisali Maciej Szymański – Pełnomocnik PFRON, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału PFRON w Rzeszowie i Maria Domin – Pełnomocnik PFRON.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpatrzył pozytywnie projekty złożone przez Powiat Niżański w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” i Powiat nasz otrzymał dofinansowanie w kwocie 530.904,09 zł na zadania:

 • w obszarze B – 267.651 zł:
 • „Budowa platformy z szybem samonośnym do pionowego transportu osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego w Nisku
  Wolności 2” – 117.651 zł,
 • „Budowa windy osobowej wewnętrznej do transportu osób niepełnosprawnych w budynku przeznaczonym na potrzeby edukacyjne podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem” – 150.000 zł,
 • w obszarze D: „Zakup 20 – osobowego autobusu do przewozu niepełnosprawnych podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem” – 240.234,50 zł,
 • w obszarze G: „Wsparcie przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych w Powiecie Niżańskim” – 22.678,39 zł oraz w na obsługę zadania: 340,20 zł.

Łączna wartość projektów wyniesie 1.065.536,35 zł, z czego Powiat dofinansuje 534.632,26 zł.

- Cieszymy się, że dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON, możliwa będzie realizacja ważnych inwestycji, m.in. usuwających bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, poprzez dostosowanie obiektów dydaktycznych i użyteczności publicznej do swobodnego i bezproblemowego korzystania przez te osoby oraz funkcjonowania ich w środowisku szkolny i społecznym. Zaś zakup autobusu umożliwi dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym pochodzącym z terenu Powiatu Niżańskiego, kształcącym się i rehabilitowanym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem, udział w zajęciach terapeutycznych, dydaktycznych i kulturalno- oświatowych organizowanych w placówce i poza nią – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

W dniu 10 lipca 2019 r., z inicjatywy Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, w Urzędzie Gminy w Jeżowem, odbyło się spotkanie mające na celu uwypuklenie problemów wynikających z zagrożenia powodziowego i lokalnych podtopień, obszarów położonych w zlewniach rzek Głęboka i Rudnia oraz związanych z tym pewnych oczekiwań, artykułowanych przez mieszkańców, które są bezpośrednio powiązane z zapewnieniem bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia powodziowego.

W spotkaniu udział wzięli: Starosta Niżański Robert Bednarz, Z-ca Dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Agnieszka Duszkiewicz, Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Piotr Najda, Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Witold Bielecki, Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudnik Tomasz Maślach, Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski, Wójt Gminy Kamień Ryszard Bugiel, przedstawiciele: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, radni Gminy Jeżowe, sołtysi z miejscowości dotkniętych problemem zalewania gruntów przez wody powodziowe wyżej wymienionych rzek oraz mieszkańcy Gminy Jeżowe.

Starosta Niżański Robert Bednarz poinformował zebranych, że celem spotkania jest wypracowanie spójnego planu działań, albo przynajmniej mocnego zarysu tego planu tak, aby po jego dopracowaniu, móc wspólnie z innymi podmiotami, przystąpić do jego realizacji, ponieważ już dzisiaj wiadomo o pewnych działaniach, które chcemy realizować.

Zorganizowane spotkanie miało na celu pokazać i uświadomić zebranym, że tematy związane z ochroną przeciwpowodziową są trudne i złożone, ze względu na różne uwarunkowania i ograniczone możliwości działania oraz fakt, że nie zawsze to, co jednym wydaje się oczywiste przez innych jest trudne do zaakceptowania. W związku z tym trzeba rozmawiać i ewentualne planowane działania modyfikować tak, aby osiągnąć kompromis a przede wszystkim sprawić, by działania władz przyczyniły się do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców.

Jak poinformował Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, mieszkańcy Gminy Jeżowe zgłaszają problemy związane z zalewaniem wodami powodziowymi obszarów przyległych do rzeki Głęboka. Sytuacja taka utrzymuje się od wielu lat, a w ostatnim okresie uległa nasileniu. W związku z tym koniecznym staje się podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia położonych na terenach zalewowych. Wskazał obszary narażone na zalewanie wodami powodziowymi na terenie gminy oraz przedstawił propozycje działania rozwiązujące problem zalewania gruntów, tj.: wybudowanie zbiorników retencyjnych oraz obwałowanie rzeki Głęboka po obu stronach.

Wójt Gminy Kamień Ryszard Bugiel przypomniał, o podjętej kilkanaście lat temu przez Gminę Kamień i Gminę Jeżowe inicjatywie budowy zbiorników retencyjnych: zbiornik nr 1 umieszczony w sąsiedztwie miejscowości Cholewiana Góra na terenie gminy Kamień oraz zbiornik nr 2, tj. Kamień – Duble – Jeżowe oraz zaproponował powrót do koncepcji budowy tych zbiorników wspólnie z Gminą Jeżowe.

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski stwierdził, że celowym byłoby pogłębienie koryta rzeki Rudnia od ujścia w górę rzeki oraz podwyższenie brzegów rzeki wraz z przebudową jazu w km 7+707.

Dyrektor Agnieszka Duszkiewicz poinformowała zebranych, że obecnie trwają działania przygotowawcze dotyczące budowy lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Głęboka w miejscowości Jeżowe. Swoje uwagi do tej informacji zgłosili Starosta Niżański, Wójt Gminy Jeżowe oraz radni Gminy Jeżowe i sołtysi, którzy zwracali uwagę, że wybudowanie tylko lewego wału przeciwpowodziowego spowoduje skierowanie wód na grunty położone na prawym brzegu rzeki. Argumenty te Dyrektor uznała za zasadne i zapewniła, że zostanie rozważona koncepcja budowy prawego wału rzeki Głęboka w miejscowości Jeżowe.  Ponadto stwierdziła, że obecnie trwają konsultacje społeczne dotyczące budowy zbiorników retencyjnych i zachęcała samorządy do przedstawiania własnych propozycji.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Witold Bielecki zapewnił, że w bieżącym roku zostaną wykonane prace konserwacyjne (konserwacja bieżąca) głównych rzek płynących przez Gminę Jeżowe.

Ze względu na ważność poruszanych problemów, duże zainteresowanie tematem oraz planowane wspólne działania Gmin: Kamień i Jeżowe, Starosta Niżański Robert Bednarz zapowiedział zorganizowanie ponownego spotkania dotyczącego ochrony przeciwpowodziowej w miesiącu wrześniu br.

W pierwszej połowie lipca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Nisku odbył się, kolejny w tym roku, Niżański Konwent Samorządowy, zwołany przez Przewodniczącego Konwentu Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza.

Tematem posiedzenia były remonty i utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Niżańskiego oraz zasady dofinansowania ze środków Funduszu realizacji zadań własnych organizatorów, dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Po powitaniu przez Starostę Wójtów i Burmistrzów obecnych na Konwencie i wprowadzeniu w tematy zaplanowane do omówienia na zwołanym posiedzeniu, w temacie remontów i utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Niżańskiego, głos zabrał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniew Lach, który przedstawił obecny stan wykonanych remontów cząstkowych i plany dalszego ciągu remontów na drogach powiatowych. Omówiona została również sprawa utrzymania dróg, a w szczególności usuwania traw z poboczy, rowów i chodników. Zebrani Wójtowie i Burmistrzowie przedstawili swoje oczekiwania i wnioski związane z działaniami remontowymi i utrzymaniowymi na drogach powiatowych.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie tematu organizacji przewozów autobusowych na obszarze Powiatu Niżańskiego w związku z wchodzącą w życie dnia 18 lipca 2019 roku ustawą o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Podczas Konwentu dyskutowano o wynikających z ustawy możliwościach dofinansowania transportu publicznego ze środków nowo utworzonego Funduszu oraz warunkach aplikowania o wspomnianą dopłatę.

Oprócz władz samorządów Powiatu Niżańskiego, w spotkaniu dotyczącym przyszłego modelu przewozów na obszarze Powiatu, uczestniczyli przedstawiciele Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli.

Zwołane na 11 lipca br. posiedzenie Konwentu, poprzedził Konwent zorganizowany w czerwcu 2019 roku, na którym wypracowano podjęcie wspólnych działań związanych z odkomarzaniem na terenie Powiatu Niżańskiego.

Obecni na Konwencie członkowie, pod kierownictwem Przewodniczącego Niżańskiego Konwentu Samorządowego Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, mając na uwadze liczne sygnały i prośby płynące od mieszkańców Gmin z terenu Powiatu Niżańskiego, którzy skarżą się na uciążliwości wynikające z ciągle rosnącej populacji komarów, wypracowali i skierowali do Wojewody Podkarpackiego prośbę o wsparcie samorządów w zakresie planowanych do podjęcia działań, dotyczących odkomarzania na terenie naszego Powiatu, w tym głównie o wsparcie finansowe. W stanowisku tym zwrócili się z prośbą o podjęcie jak najszybszych działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się komarów, występujących na terenach dotkniętych skutkami powodzi oraz lokalnych podtopień, jakie miały miejsce pod koniec maja br. Ta sytuacja miała decydujący wpływ na rozwój komarów.

W sprawach różnych dyskutowano na temat potrzeb w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury drogowej.

Powiat Niżański kultywując bogatą polską tradycję święta plonów po raz kolejny organizuje Dożynki Powiatu Niżańskiego.

W tym roku Dożynki – najważniejsze święto rolników, będące ukoronowaniem ich ciężkiej pracy, odbędą się w Harasiukach. Uroczystości zorganizowane zostaną we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Harasiuki oraz Stowarzyszeniem Twórców Kultury i Folkloru Ziemi Krzeszowskiej, z którymi Powiat, jako współorganizator, podpisał umowę na realizację zadania publicznego pt. Dożynki Powiatu Niżańskiego – Harasiuki 2019.

Organizacje te brały udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2019 r. w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Dzięki wsparciu przez Powiat Niżański oraz woli działania członków tych dwóch organizacji pozarządowych, w Powiecie Niżańskim w 2019 r. zostaną zorganizowane Dożynki Powiatu Niżańskiego – Harasiuki 2019. Zaangażowanie Stowarzyszenia z Krzeszowa przełożyło się również na dodatkowe środki, które Stowarzyszenie pozyskało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”. Przy okazji Dożynek, odbędzie się również III Powiatowy Konkurs na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego – Powiat Niżański pozyskał środki na realizację operacji „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego” w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019.      

- Poprzez organizowanie corocznie dożynek powiatowych podtrzymywana jest tradycja naszych ojców, amatorski ruch artystyczny, jak również chronione jest dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Święto dożynkowe sprzyja integracji lokalnej społeczności i motywuje ją do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Gwiazdą tegorocznych Dożynek Powiatu Niżańskiego, które odbędą się w niedzielę 18 sierpnia 2019 roku, będzie zespół „Piękni i Młodzi”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

 

            Operacja pn. „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego”, której organizatorem jest Powiat Niżański, ma na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, co przyczyni się do zaktywizowania podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych oraz do wzrostu zainteresowania kontynuowaniem tych tradycji przez ludzi młodych. Szczególnie wśród nich trzeba te zwyczaje promować i zachęcać ich do kultywowania tradycji wytwarzania lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych.

            Operacja realizowana jest na podstawie umowy nr OW-VI.052.16.24.2019 na realizację operacji w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019 zawartej w dniu 5 czerwca 2019 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Powiatem Niżańskim.

Cele operacji „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego” określono następująco:

 • aktywizacja mieszkańców, w szczególności z obszarów wiejskich, na rzecz podejmowania inicjatyw związanych z rozwojem tych obszarów poprzez organizację i uczestnictwo w wydarzeniu promującym kultywowanie lokalnych tradycji, promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz promocja lokalnych produktów kulinarnych,
 • zwiększenie udziału 15 zainteresowanych podmiotów we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, poprzez udział w III Powiatowym Konkursie na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego. Organizacja III Powiatowego Konkursu na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego będzie doskonałą okazją do promowania bardzo bogatych tradycji powiatu, ze szczególnym naciskiem na kulinarne dziedzictwo, łączące mieszkańców ze swoim regionem. Sposobem na promocję jakości życia na wsi oraz promocję wsi, jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego, będą prezentacje dorobków przez Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia czy grupy nieformalne, jak również bogato strojone (dekorowane) stoiska, trafiające ze swoim przekazem do odbiorców projektu – mieszkańców województwa podkarpackiego i okolic. Organizacja III Powiatowego Konkursu na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego przyczyni się do jeszcze szerszej promocji lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych Powiatu Niżańskiego za pomocą prasy i Internetu,
 • przygotowanie przez 15 w/w podmiotów dodatkowego wspólnego stoiska z lokalnymi tradycyjnymi produktami kulinarnymi Powiatu Niżańskiego.

Grupą docelową realizowanej operacji są nie tylko odbiorcy bezpośredni zajmujący się wytwarzaniem lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych z terenu województwa podkarpackiego (np. Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, grupy nieformalne), ale również odbiorcy pośredni – mieszkańcy województwa podkarpackiego i województwa lubelskiego.

            Dodatkowymi Partnerami KSOW przy realizacji tej operacji są: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Gminny Ośrodek Kultury w Harasiukach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie.     

            Wartość operacji wynosi łącznie 9.817,60 zł, w tym koszty kwalifikowalne 8.500 zł, wkład własny 1.317,60 zł.  

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U z 2019 r. poz. 916) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów.

 1. Jakie grunty podlegają przekształceniu.

Przekształceniu będą podlegać jedynie nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe tj. budynkami jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi. Nieruchomości muszą spełniać dodatkowe wymagania nałożone przez ustawę, takie jak:

 • co najmniej połowę lokali w budynku wielorodzinnym stanowią lokale mieszkalne,
 • na nieruchomości nie ma innych budynków i budowli wyłączających przekształcenie (art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy),
 • w przypadku gdy właścicielem lokalu innego niż mieszkalny lub garażowy jest cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej, przekształcenie całej nieruchomości nastąpi dopiero po przedstawieniu przez cudzoziemca zezwolenia na nabycie własności, wydanego przez właściwego ministra.
 1. Wymagane dokumenty.
 • Przekształcenie następuje z mocy prawa, zaświadczenie o przekształceniu wydawane jest z urzędu w terminie 12 miesięcy i przesyłane na adres ujawniony w ewidencji gruntów i budynków,
 • lub wniosek o wydanie zaświadczenia, wraz z opłatą skarbową 50 zł (termin wydania do 4 miesięcy),
 • lub w przypadku, gdy niezbędnym jest wcześniejsze otrzymanie zaświadczenia do transakcji u notariusza, wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi ten fakt wraz z opłatą skarbową 50 zł
  (termin wydania do 30 dni).
 1. Wysokość i zasady wnoszenia opłat za przekształcenie.
 • Opłaty za przekształcenie będą wnoszone przez okres 20 lat od dnia przekształcenia.
 • Opłata roczna za przekształcenie stanowi kwotę dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu.  
 1. Opłata w 2019 r.
 • Ustawodawca przesunął termin płatności opłaty za 2019 r. do 29 lutego 2020 r., co oznacza, że dał właścicielowi prawo wyboru kiedy dokona wpłaty.
  W przypadku braku wpłaty w 2019 r., należy liczyć się z koniecznością zapłaty w 2020 r. dwóch opłat rocznych tj. za rok 2019 jak i 2020.
 • Wpłaty opłaty rocznej lub opłaty jednorazowej za przekształcenie można dokonać na dotychczasowe konto prowadzone dla użytkownika wieczystego.
  W przypadku przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłaty te zostaną odpowiednio przeksięgowane na należność za przekształcenie.
 1. Informacja o opłacie jednorazowej.

Informację o wysokości opłaty jednorazowej można uzyskać składając wniosek do Starostwa Powiatowego w Nisku.

 1. Dodatkowe informacje o przekształceniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

 • osobiście w Starostwie Powiatowym w Nisku w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami ul. Kościuszki 7, pokój nr 18,
 • pod numerem telefonu: (15) 8412 113 wew. 304.